Zakaj redno preverjati finančno stanje podjetja in kaj nam povesta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida?

Tokrat bomo pisali o tem, zakaj je potrebno redno preverjati (lastno) finančno stanje podjetja kot tudi o pomembnosti preverbe finančnega stanja poslovnih partnerjev. Več pa v zapis spodaj.

Kdaj preveriti finančno stanje podjetja?

Bolj kot kadarkoli prej je redno preverjanje finančnega stanja izjemnega pomena. Namreč to, da se preverja finančno stanje podjetja oz. poslovnega partnerja, lahko vpliva na likvidnost in uspešnost lastnega podjetja.

financno-stanje-podjetja

Na tem mestu je smiselno razložiti finančno stanje podjetja. Finančno stanje podjetja se v osnovi nanaša na njegovo sposobnost, da redno izpolnjuje svoje finančne obveznosti. Ob tem skrbi za lastno likvidnost, rast in nadaljnji razvoj.

V prvi vrsti je najpomembneje, da je poslovodstvo seznanjeno z lastnim finančnim položajem. To pomeni, da redno spremlja finančne izkaze podjetja. Govorimo o bilancah stanja in izkazu poslovnega izida, stanju denarnih tokov itd. Vse to podjetju pripomore k tem, da sprejema primerne finančne rešitve. Poleg tega pa lahko redno upravlja s tveganji, kar je v bistvu temelj vsakega poslovanja podjetja.

poslovni-partnerji-poslovanje-podjetja

Ob rednem preverjanju finančnega stanja, lahko podjetje kaj hitro odkrije morebitne težave pri poslovanju. Npr., če podjetje ne izpolnjuje lastnih finančnih obveznosti, lahko s tem povzroči velike likvidnostne težave svojim poslovnim partnerjem. To lahko privede do slabega ugleda na trgu in k zmanjšanju kredibilnosti podjetja. V kolikor redno spremljajo svoje finančno stanje, se lahko pri odkrivanju težav hitreje odzovejo in primerno ukrepajo.

Redna spremljava finančnega stanja podjetja vodstvu pomaga pri načrtovanju novih poslovnih strategij. To pomeni, da bo podjetje lahke načrtovalo nadaljnje investicije, razvoj in rast.

Hkrati pa z rednim preverjanjem lastnega finančnega stanja poslovodstvo skrbi, da deluje v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju kot tudi v skladu s poslovno-finančno stroko.

Kaj nam povesta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida?

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida sta dva osnovna in obvezna računovodska izkaza, ki nam podajata informacije o finančnem položaju in poslovanju podjetja v določenem obdobju.

bilanca-stanja-izkaz-poslovnega-izida (3)

Za bilanco stanja in izkaz poslovnega izida lahko zapišemo, da gre za dve plati iste medalje. Pri tem izkaz poslovnega izida skozi pregled prihodkov in odhodkov govori o tem, kako je podjetje v določenem letu poslovalo oz. ustvarjalo. Medtem ko, bilanca stanja razkriva, kaj je s tem poslovanjem ustvarilo oziroma kako se je njegovo premoženje spremenilo po letu poslovanja.

Izkaz poslovnega izida je torej izkaz, ki nam pove, kako je podjetje s svojim poslovanjem iz premoženja na začetku leta ustvarilo premoženje, ki ga izkazuje v bilanci stanja ob koncu leta (nazorneje je ta povezava med bilanco stanja in izkazom poslovnega izida prikazana v izkazu finančnih tokov).

Bilanca stanja nam pomaga razumeti finančni položaj podjetja in to, kakšno vrednost premoženja ima podjetje. V kolikor so sredstva večja od obveznosti, potem ima podjetje pozitiven lastniški kapital in ima dobre možnosti za uspešno poslovanje.

Nasprotno pa, če so obveznosti večje od sredstev, ima podjetje negativen lastniški kapital, kar pomeni, da obstaja tveganje za plačilno nesposobnost.

Vsled tega je smiselno redno preverjati bonitete podjetij v aplikaciji E BONITETE.SI, kjer je mogoče preveriti prav vse poslovne informacije, s katerimi si uporabnik ustvari celovito sliko o poslovanju z lastnim poslovnim partnerjem. Poleg bonitete, lahko preveri še višino bonitetne ocene.

Kako skrbeti za lastno likvidnost?

Lastna likvidnost je odvisna od plačilnih sposobnosti poslovnih partnerjev, zato tudi na tem mestu poudarjamo pomembnost preverbe poslovanja partnerjev. Zatem pa redno spremljanje sprememb na ravni poslovanja partnerjev, kar imenujemo monitoring podjetij.

Video: Kako poteka monitoring podjetja?

Poleg preverbe poslovnih partnerjev, pa mora poslovodstvo skrbeti, da bo tudi samo lahko redno izvajalo obveznosti do svojih poslovnih partnerjev. 

Težava lahko nastane takrat, ko posluje s partnerjem na odložen rok plačila. To pomeni, da odpremi blago in/ali opravi storitev, plačilo pa prejme šele čez 30 ali celo več dni. Rok plačila sta predhodno dogovorila s poslovnim partnerjem v pogojih pogodbe o sodelovanju.

Vemo pa, da dolgo čakanje na denar s strani poslovnega partnerja (kupca), lahko podjetju (dobavitelj) povzroči večje likvidnostne težave. Namreč tudi samo je na drugi strani dolžno poplačati lastne dobavitelje. 

V kolikor nima zadostne količine denarnih sredstev, to vodi v nelikvidnost. Dalj časa trajajoča nelikvidnost pa pogosto vodi v insolventnost. Iz tega razloga je izjemno pomembno, da skrbi za lastno likvidnost.

Pri tem si lahko pomaga z različnimi oblikami financiranja, tokrat jih bomo omenili le nekaj. Priljubljena je finančna storitev “odkup terjatev/prodaja terjatev”, ki podjetju omogoča prodajo terjatev posredniku (npr. faktoring hiša, itd.). S to potezo si zagotovi, da denarna sredstva prejme prej kot bi jih sicer prejela od lastnega kupca, s katerim je dogovorilo “daljši” plačilni rok.

Več o odkupu terjatev si preberite v zapisu “Upravljanje terjatev: Kako odkup terjatev koristiti za izboljšanje likvidnosti podjetja”.

Poleg odkupa terjatev je izjemno popularna oblika za zagotavljanje likvidnosti podjetij tudi faktoring oz. factoring. Faktoring omogoča prodajo terjatev do enega ali večih kupcev in traja daljše časovno obdobje. Faktoring velja za obliko financiranja, ki omogoča, da se s pomočjo slednje, podjetje redno in dalj časa financira. 

Na tem mestu je smiselno omeniti še finančno storitev, ki jo imenujemo zavarovanje tujih terjatev. Slednja velja za najzanesljivejšo obliko zavarovanja premoženja zoper morebitno neplačilo s strani kupca.

Povzetek

Skozi zapis smo obravnavali različne teme. Vezane na finančno stanje podjetja, preverbo bonitet poslovnih partnerjev, tudi na oblike financiranja. Omenjene teme so tesno povezane z likvidnostjo podjetja. Vsled tega na tem mestu poudarjamo, da je za uspešno poslovanje v prvi vrsti potrebno poskrbeti za dobro finančno načrtovanje ter preverbo poslovanja poslovnih partnerjev. 

Viri

1 – Izračun bonitete na Prvi finančni agenciji

2 – Bonitete na SRRS

3 – Bilanca stanja na Matija Zajšek

4 – E BONITETE.SI na Večer.com

5 – Faktoring na Activegallus.com