Delo na domu – primer iz prakse

Z novim delodajalcem se dogovarjamo o delu na domu. Kako se to izvede?  V kolikor delodajalec in delavec soglašata, da bo delavec na domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca, se med njima sklene pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu. Gre za klasično delovno […]

Sistem ločenega vodenja prihodkov in odhodkov iz opravljanja dejavnosti javne službe in iz opravljanja tržne dejavnosti

Razčlenjevanje in merjenje prihodkov je opredeljeno tako v samem Zakonu o računovodstvu, kot v Pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. Pravne osebe javnega prava razčlenjujejo prihodke na podlagi enotnega kontnega načrta, ki ga s podzakonskim predpisom (Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega […]

Kako prodati več?

Kako povečati prodajo? Kateri je ključni dejavnik, ki vpliva na odločitev kupca? Uspeh osebne prodaje za razliko od ostalih vrst prodaj (kataloška, internetna ipd.) temelji na osebni komunikaciji med prodajalcem in kupcem. Na odločitev kupca poleg razumskih argumentov, vplivajo čustva in ostali dejavniki, ki niso povezani z logičnimi argumenti za nakupno odločitev. Včasih je veljalo, […]