Učinkovita raba energije

Minimalne zahteve za učinkovito rabo energije v stavbah in PURES Na podlagi Zakona o graditvi objektov so v slovenski pravni red prenesena določila Direktive EPBD o opredelitvi minimalnih zahtev za učinkovito rabo energije pri novogradnjah in večjih prenovah stavb ter o načinu računa rabe energije v stavbah. V ta namen je bil septembra 2008 izdan […]

Delo na domu – primer iz prakse

Z novim delodajalcem se dogovarjamo o delu na domu. Kako se to izvede?  V kolikor delodajalec in delavec soglašata, da bo delavec na domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca, se med njima sklene pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu. Gre za klasično delovno […]

Sistem ločenega vodenja prihodkov in odhodkov iz opravljanja dejavnosti javne službe in iz opravljanja tržne dejavnosti

Razčlenjevanje in merjenje prihodkov je opredeljeno tako v samem Zakonu o računovodstvu, kot v Pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. Pravne osebe javnega prava razčlenjujejo prihodke na podlagi enotnega kontnega načrta, ki ga s podzakonskim predpisom (Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega […]

Kako prodati več?

Kako povečati prodajo? Kateri je ključni dejavnik, ki vpliva na odločitev kupca? Uspeh osebne prodaje za razliko od ostalih vrst prodaj (kataloška, internetna ipd.) temelji na osebni komunikaciji med prodajalcem in kupcem. Na odločitev kupca poleg razumskih argumentov, vplivajo čustva in ostali dejavniki, ki niso povezani z logičnimi argumenti za nakupno odločitev. Včasih je veljalo, […]

Ne pozabite na finančni načrt

Kako vašemu podjetju zagotoviti več denarja, večji priliv in večjo donosnost? Rešitev je v finančnem načrtovanju, s katerim želimo doseči primeren dobiček. Po drugi strani pa nam le-ta »omogoči«, da tekoče obveznosti sproti poravnamo in da smo na dolgi rok finančno zdravi. Finančni načrt je najpomembnejše sredstvo za izvajanje finančne politike in sprejeti finančni načrt se […]

Motivacija zaposlenih

Ljudje se na enakih delovnih področjih glede učinkovitosti in uspešnosti delovnih rezultatov med seboj zelo razlikujemo. Za uspešnost dela ni pomemben le talent, ampak tudi vztrajnost, požrtvovalnost in prizadevnost. Kaj žene ljudi, da v delo vložijo več truda in energije kot drugi? Skriti spodbujevalec zaposlenih za delo je motivacija zaposlenih, ki jo v menedžmentu najbolj […]